Vendimet

Emrtimi Viti
Kodi i Qeverisjes Korporative 26/07/2021
Vendimi Nr. 4112, dt. 04.06.2021, Kodi i Qeverisjes Korporative 26/07/2021
Vendim 16/07/2021
VENDIM PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 83, TË DATËS 07.07.2016 08/07/2021
Vendim për anulimin e pjesshëm të UA-MTI 09-2020 07/05/2021
Vendim për anulimin e Ftesës Publike për emërimin e një trupe për vlerësimin e konformitetit për fushat e aplikueshme të metrologjisë ligjore 28/04/2021
Vendim për anulimin e Thirrjes Publike për subvencionimin me mjete financiare për NMVM-të 28/04/2021
6167- Vendim për ndalimin e importit të vajit të palmës 11/09/2020
Vendim per formin e Trupes Koordinues per inspektimet ne luftimin e pandemise Covid-19 07/07/2020
Vendim per pezullim deri më 30 prill 2020 zbatimi i Vendimit të Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë ref.01 nr.15 i 19 tetorit 2017, i korrigjuar me Vendimin e Ministres nr.0106 të 25 marsit 2020 30/03/2020
Vendim per korrigjimin e Vendimit te MTI-se ref.01.nr.15 e dates 19 tetor 2017(tutje Vendim i korrigjuar) 25/03/2020
VENDIM PËR PUBLIKIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA 27/09/2019
Vendim per shfuqizimin e Vendimit per ndalimin e importit të mjaltit natyral dhe patates nga Republika e Maqedonisë Veriore 05/09/2019
Vendim per ndalimin e importit të mjaltit natyral dhe patates nga Republika e Maqedonisë Veriore 16/08/2019
VENDIM PËR PUBLIKIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZURA 24/04/2019
Vendim për masën e përkohshme mbrojtëse për importin e pemëve dhe perimeve 24/07/2018

Prev 1 2 3 Next