Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës

Kontakti: 
Bujar Mustafa, Zevendesues  Drejtor i Departamentit për Rregullimin e Tregut të Naftës

Email ;  bujar.f.mustafa@rks-gov.net 

Tel;+383(0)38 200 36 551
             038 200 36 574
             038 200 36 531

- Divizioni për Licencim, Veprimtari me Naftë dhe Produkte të Naftës

- Divizioni për Cilesi të Produkteve të Naftës, Biokarburante dhe Biolëngjeve

Aplikacionet per licenca-2022:

 


Prev 1 2 3 4 5 Next