Si të eksportoni në BE

MARRËVESHJA E STABILIZIM ASOCIIMIT - SI TË EKSPORTONI NË BE

Një nga aspektet kryesore të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit është edhe krijimi gradual i zonës së lirë tregtare midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Bazuar në këtë, MSA-ja ka krijuar marrëveshje të tregtisë së lirë mes palëve. Përmes kësaj marrëveshje, iu është dhënë çasje e plotë dhe pa tarifa doganore eksporteve të Kosovës në tregun e BE-së përveç për një numër të limituar të produkteve për të cilat aplikohet regjimi i kuotës.

Për të ndihmuar bizneset që dëshirojnë të eksportojnë në tregun mbi 500 milionësh të BE-së, Komisioni Evropian ka krijuar një helpdesk online ku mund të gjeni të gjitha informatat për procedurat për eksport në BE. 

Ky helpdesk shërben si one stop shop ku mund të informoheni rreth eksportit në BE përfshirë:

  • Tarifat doganore që duhet të paguani në kufi
  • Rregullat e origjinës që definojnë se prej nga është një produkt dhe a përfiton nga trajtimi preferencial doganor
  • Standardet e sigurisë, ato teknike dhe shëndetësore që duhet të plotësoni
  • Dokumentacioni i kërkuar për dërgesa
  • Tatimet e brendshme (TVSH) për të gjitha 28 vendet anëtare


Ju mund të qaseni në këtë helpdesk në këtë link: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.html&docType=main&languageId=en  

Për më shumë informacion dhe ndihmë, ju mund të kontaktoni: 
Z. Irfan Lipovica, Drejtor i Departamentit per Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave, në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në email: irfan.lipovica@rks-gov.net ose tel: 038 200 36 529, dhe

 Departamenti i Tregtisë, në Ministrinë e Indutrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Tel: 038 200 36 623.