Zyra e Sekretarit të Pergjithshëm

1. Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë përbëhet nga:

1.1. Sekretari i Përgjithshëm;

1.2. Stafi Profesional; dhe

1.3. Personeli Mbështetës.

2. Nëpunësit civil profesional dhe mbështetës në kuadër të Zyrës së Sekretarit janë:

2.1. Zyrtari i lartë ekzekutiv; dhe

2.2. Zyrtari administrativ.

3. Pozitat e tjera që i përgjigjen drejtpërdrejt Sekretarit të Përgjithshëm:

3.1. Zyrtari i lartë certifikues.

4. Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Përgjithshëm përcaktohen me ligjin përkatës për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura, ligjit përkatës për zyrtarët publik, rregulloren përkatëse për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive, si dhe legjislacionin tjetër në fuqi.

5. Detyrat dhe përgjegjësitë e personelit mbështetës të Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm, përcaktohen me legjislacionin për zyrtarët publikë.

6. Numri i të punësuarve në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm është katër (4).

 

Daut Latifaj, Zëvendësues i Sekretarit të Përgjithshëm
 
Kontakti:
Tel:   +383 (0) 38 200 36 501
Email: daut.latifaj@rks-gov.net
 

Emel Abazxhik-Voca, Zyrtare e Lartë Ekzekutive 
Tel:   +383 (0) 38 200 36 501
Emailemel.abazxhik@rks-gov.net