Departamenti i Tregtisë

Departamenti i Tregtisë

Misioni i Departamentit të Tregtisë është të propozojë, hartojë dhe sigurojë zbatimin e dokumenteve të politikave në fushën e politikave tregtare si dhe ushtron funksionet dhe kompetencat e tij.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Tregtisë janë:

 • Ofron mbështetje dhe promovon lëvizjen e lirë të mallrave, në pajtim me legjislacionin përkatës në fuqi;
 • Ofron mbështetje dhe promovon lëvizjen e lirë të shërbimeve në pajtim me legjislacionin përkatës në fuqi, Direktivën e Shërbimeve të BE-së dhe GATS;
 • Propozon dhe harton politikat tregtare të Kosovës, duke siguruar përafrimin e tyre me legjislacionin përkatës të BE-së dhe OBT-së;
 • Monitoron, analizon dhe koordinon aktivitetet për zbatimin e marrëveshjeve tregtare dhe përgatitë dokumente që vlerësojnë shpenzimet dhe ndikimet ekonomike të marrëveshjeve aktuale dhe atyre potenciale;
 • Analizon dhe monitoron zbatimin e politikave tregtare bazuar në ecurinë e shkëmbimeve tregtare;
 • Analizon dhe monitoron lëvizjen e çmimeve në treg dhe propozon marrjen e masave mbrojtëse në importe dhe masave anti-dumping, në pajtim me legjislacionin përkatës në fuqi dhe legjislacionin e OBT-së;
 • Koordinon aktivitetet për zhvillimin e negociatave për arritjen e marrëveshjeve të tregtisë së lirë me partnerë të tjerë tregtarë;
 • Organizon dhe koordinon aktivitetet  për anëtarësimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë;
 • Promovon tregtinë e jashtme dhe ndihmon në rritjen e prodhimit, përpunimit vendor dhe eksportit;
 • Bashkëpunon me organizatat rajonale dhe ndërkombëtare si RCC, EFTA,UNCTAD, OBT, Banka Botërore, IFC, GIZ dhe siguron pjesëmarrjen në takime;
 • Udhëheq Komitetin Nacional për Lehtësimin e Tregtisë dhe koordinon aktivitetet në nivel nacional, rajonal dhe ndërkombëtar lidhur me lehtësimin e tregtisë;
 • Udhëheq Komitetit Nacional për Tregtinë në Shërbime dhe koordinon aktivitetet në nivel nacional, rajonal dhe ndërkombëtarë lidhur me tregtinë në shërbime;
 • Udhëheq dhe koordinon dialogun publiko-privat për adresimin dhe zgjidhjen e barrierave tregtare;
 • Administron procedurën e dhënies së licencave për eksport dhe import të duhanit;
 • Bashkëpunon, koordinon dhe zhvillon objektivat dhe aktivitetet me të gjitha strukturat organizative institucionale brenda ministrisë dhe institucioneve tjera.

Në kuadër të Departamentit të Tregtisë bëjnë pjesë 3 Divizione:

     Divizioni për Politika Tregtare;

     Divizioni për Tregtinë në Shërbime; dhe

     Divizioni për Mbrojtjen e Tregut.

 

Igballe Rexha-Jashari, zv. Drejtore e Departamentit të Tregtisë

email:   igballe.rexha@rks-gov.net   

tel:         (038) 200 36 623