Divizioni për Politika Tregtare

Divizioni për Politika Tregtare

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Politika Tregtare janë:

  • Propozon, harton dhe analizon politikat tregtare në Republikën e Kosovës;
  • Identifikon dhe propozon iniciativat për negociata për marrëveshje tregtare, si dhe koordinon aktivitetet me akterët relevantë;
  • Monitoron zbatimin e politikave tregtare, në pajtim me legjislacionin dhe politikat përkatëse;
  • Vlerëson zbatimin, ndikimin dhe efektshmërinë e politikave tregtare, masave të ndërmarra dhe marrëveshjeve tregtare si dhe propozon përmirësime në pajtim me zhvillimet e reja;
  • Ushtron veprimtari në cilësi të Sekretariatit për Komitetin Nacional për Lehtësimin e Tregtisë;
  • Koordinon dialogun në mes institucioneve publike dhe sektorit privat për adresimin dhe zgjidhjen e barrierave tregtare dhe çështjeve të tjera që ndërlidhen me tregtinë;
  • Identifikon dhe klasifikon barrierat tregtare jo-tarifore dhe bën adresimin e tyre brenda dhe jashtë mekanizmave relevantë;
  • Përgatitë raporte dhe analiza statistikore lidhur me fushën e tregtisë në mallra, duke përfshirë po ashtu vlerësimet ex-ante dhe expost.

 

tel: +383 (0) 38 200 36 624