Divizioni për Tregtinë në Shërbime

Divizioni për Tregtinë në Shërbime

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Tregtinë në Shërbime janë:

  • Përgatitja e raporteve dhe analizave statistikore lidhur me fushën e tregtisë në shërbime
  • Ushtron veprimtari në cilësi të Sekretariatit për Komitetin Nacional për Tregtinë në Shërbime;
  • Koordinon aktivitetet në nivel nacional, rajonal dhe ndërkombëtarë lidhur me tregtinë në shërbime;
  • Është përgjegjës për funksionalizimin, përditësimin dhe mirëmbajtjen e Pikës së Kontaktit për Shërbime;
  • Ofron mbështetje në negocimin e marrëveshjeve tregtare dhe siguron përfshirjen e politikave tregtare në fushën e tregtisë në Shërbime;
  • Koordinon dialogun në mes të institucioneve publike dhe sektorit privat për adresimin dhe zgjidhjen e barrierave tregtare dhe çështjeve të tjera të lidhura me tregtinë në shërbime;
  • Ushtron veprimtari në fushën e shërbimeve në përputhje me Direktivën e Shërbimeve dhe GATS. 

Doruntinë Shala Hoxha - Zv. Udhëheqëse e Divizionit për Tregti në Shërbime

email: doruntina.shala@rks-gov.net   

tel: +383 (0) 38 200 36 624