Divizioni për Mbrojtjen e Tregut

Divizioni për Mbrojtjen e Tregut

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për mbrojtjen e tregut janë:

  • Koordinimi dhe monitorimi I aktiviteteve rreth hartimit të legjislacionit për masat mbrojtëse në importe dhe për masa antidumping dhe masat kundërbalancuese, duke siguruar përputhjen me  standardet dhe praktikat e BE-së dhe të Organizatës Botërore të Tregtisë;
  • Koordinimi i aktiviteteve me Komisionin për Vlerësimin e Detyrimeve të Veçanta në Importe
  • dhe Komisionin për Vlerësimin e Masave Mbrojtëse në Importe;
  • Ofron këshilla dhe rekomandime mbi çështjet që kanë të bëjnë me masa anti-dumping
  • dhe masat kundërbalancuese dhe masa mbrojtëse në importe;
  • Bën hulumtime sektoriale me qëllim identifikimin e sektorëve të atakuar me çmime të dampuara për produktet e importuara;
  • Ofron zgjidhje dhe propozon mjete ligjore për mbrojtje të tregtisë dhe siguron që masat e
  • shqiptuara janë në përputhje me legjislacionin përkatës vendor dhe atë të OBT-së;

 

tel: +383 (0) 38 200 36 624