Reformimi i sistemit të inspektimeve të biznesit

Ky nënkomponent mbështet zvogëlimin e barrës administrative për bizneset dhe përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve të inspektimit. Qeveria e Kosovës (QK) pritet të përfundojë një ligj të ri dhe gjithëpërfshirës të inspektimit dhe akteve nënligjore përkatëse gjatë periudhës së zbatimit të projektit. Grupi i Bankës Botërore (GBB) po mbështet QK në zhvillimin e legjislacionit të ri përmes projekti këshillues plotësues, të financuar nga Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike (SShÇE). Ky projekt këshillues plotësues do të sigurojë që GBB-së mbështet në mënyrë të duhur zbatimin e këtij nënkomponenti. Ndërkohë, miratimi i Koncept Dokumentit dhe Planit të Veprimit për reformën e inspektimit nga QK është një kusht për efektivitetin e Projektit, pasi ai do të përcaktojë qartë drejtimin e reformës dhe do ta bëjë që QK të respektojë afatin kohor dhe aktivitetet.

Projekti do të financojë pajisjet, ndërtimin e kapaciteteve dhe sistemet e TI-së për të mbështetur zbatimin efektiv të ligjit të ri nga QK. Projekti do të ndihmojë në financimin e: (i) një sistem elektronik të administrimit të të dhënave të inspektorëve, i cili do të mundësojë një platformë të unifikuar elektronike të inspektimit për planifikimin e inspektimit dhe koordinimin e vizitave të inspektimit, menaxhimin e dokumenteve dhe raporteve të inspektimit, raportimin e brendshëm dhe të jashtëm, nxjerrjen e të dhënave, auditimin e brendshëm, analiza dhe profilizimi i rrezikut - në thelb të gjitha aspektet e punës së një inspektori; (ii) sistemi i shkëmbimit të të dhënave dhe interoperabiliteti i inspektimit të biznesit, i cili do të mundësojë shkëmbimin e të dhënave midis institucioneve kryesore për të mundësuar inspektime të bazuara në rrezik, profilizim më të mirë të biznesit dhe ulje të informalitetit; (iii) pajisje që inspektorët të bëjnë punën e tyre për analizën në terren, marrjen e mostrave dhe mbledhjen e provave; dhe (iv) qëndrueshmëria e ngritjes së re institucionale dhe ngritjes së kapaciteteve për inspektorët.