Departamenti i Industrisë

Departamenti i Industrisë

Misioni i Departamentit të Industrisë është të mbështesë Ministrinë e Industrisë,

Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, grupet kryesore të interesit dhe forumet e nivelit kombëtar në zhvillimin e politikave industriale, analiza të sektorëve industrial, si dhe në bashkëpunim me agjencitë zbatuese, të hartojë politikat për zhvillimin e industrisë përpunuese dhe prodhuese, të sigurojë zbatimin dhe monitorimin e tyre. Po ashtu, harton dhe zbaton legjislacionin teknik horizontal dhe vertikal për produktet jo ushqimore duke garantuar lëvizjen e lirë të mallrave - Kapitulli 1, si dhe në bashkëpunim me agjencitë respektive do të bëjë koordinimin e politikave për fushat e standardizimit, akreditimit dhe metrologjisë.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Industrisë:

  • Hulumton dhe harton raporte statistikore dhe analitike për industrinë përpunuese si dhe propozon dhe harton politikat industriale sektoriale dhe nën sektoriale, për zhvillimin e industrisë në Kosovë;
  • Ofron përkrahje në krijimin e kushteve të favorshme për zhvillimin e industrisë prodhuese, përpunuese dhe konkurueshmërisë;
  • Monitoron zbatimin e politikave për zhvillimin industrial dhe të programeve përkrahëse për sektorët industrial, si dhe bën vlerësimin “ex post” të efektivitetit të këtyre politikave;
  • Udhëheq dhe koordinon aktivitetet e hartimit të politikave me agjencitë relevante zbatuese, si dhe  institucionet politikëbërëse;
  • Udhëheq dhe koordinon dialogun publiko-privat për zhvillimin e sektorëve prodhues dhe përpunues industrial;
  • Harton dhe në vazhdimësi vlerëson zbatimin e legjislacionit në fushën e industrisë, duke synuar përafrimin me Acquis të BE-së;
  • Propozon akte ligjore dhe dokumente të politikave për lëvizjen e lirë të mallrave dhe konformitetin / sigurinë e produkteve jo-ushqimore të cilat janë në kompetencën e MINT si dhe akteve qe janë të nevojshme për adresimin e çështjeve horizontale të lidhura me koordinimin e punës së Ministrive të linjës dhe agjencive respektive me kompetenca në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave;
  • Hulumton, analizon dhe propozon politika për ngritjen e infrastrukturës së cilësisë;
  • Udhëheq dhe koordinon aktivitet me institucionet tjera për zbatimin e procedurave të notifikimit për fushën e legjislacionit i cili e mbulon lëvizjen e lirë të mallrave sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara (CEFTA. WTO);
  • Bashkëpunon, koordinon dhe zhvillon objektivat dhe aktivitetet me strukturat organizative institucionale brenda ministrisë dhe institucioneve tjera.

Valbonë Dushi, Drejtore e Departamentit të Industrisë

Email: valbone.dushi@rks-gov.net;

Tel:      +383 38 200 36545; 

Divizionet: