KONTAKTI PËR PRODUKTET E NDËRTIMIT

Pika  e Kontaktit për Produkte të Ndërtimit ofron informata në lidhje me kërkesat për produktet e ndërtimit në Republikën e Kosovës. 

Pika e kontaktit siguron qasjen në rregullat teknike kombëtare në lidhje me produktet e ndërtimit në Republikën e Kosovës dhe ofron informata në lidhje me dispozitat që duhet të arrihen për të përmbushur kërkesat themelore për punimet ndërtimore  të aplikueshme për përdorimin e synuar të produktit ndërtimor.

Pika e Kontaktit për Produkte të Ndërtimit ofron këshilla pa pagesë.

Kontakti

e-mail:  cpcp@rks-gov.net

 

Adresa: Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Departamenti i Industrisë, Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë – Pika e Kontaktit për Produkte të Ndërtimit.

Lagjja e Spitalit, Rr.  “Arbënor dhe Astrit Dehari” p.n. 10000-Prishtinë, Republika e Kosovës

 

Dokumente të rëndësishme

Ligji Nr. 06/L-033 për Produkte të Ndërtimit.

Vegëza të rëndësishme:

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18217

https://mti.rks-gov.net/desk/inc/media/7354BDB9-C5AC-4E29-B202-A1C95DFEEB65.pdf