Divizioni për Politika Industriale

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Politika Industriale:

  • Propozon dhe harton politikat  industriale sektoriale dhe nën sektoriale, për zhvillimin e industrisë në Kosovë;
  • Udhëheq dhe koordinon aktivitetet e hartimit të politikave me institucionet zbatuese, si dhe  institucionet tjera politikë- bërëse;
  • Harton programe për përkrahje të industrisë, në bazë të rekomandimeve për Politikat Industriale sektoriale dhe nën sektoriale; 
  • Harmonizon  politikat industriale në përputhje me politikat përkatëse të BE-së;
  • Ofron përkrahje në krijimin e kushteve të favorshme për zhvillimin e industrisë prodhuese dhe konkurueshmërisë   si dhe krijimin e klasterëve industrial në Kosovë;
  • Udhëheq dhe koordinon dialogun publiko-privat, në mes të sektorit publik, Akademisë, sektorit privat dhe OJQ-ve në funksion të hartimit të politikave industriale.

Igballe Rexha Jashari, Udhëheqëse e Divizionit për Politika Industriale

      Email: igballe.rexha@rks-gov.net;

      Tel:  +383 38 200 36547;