Turizmi dhe Hoteleria

Ueb-faqja e turizmit: https://visitkosovo.rks-gov.net/ 

Atraksionet turistike në Kosovë: 

 Atraksionet në Prishtinë

Atraksionet në Pejë 

Atraksionet  në Gjakovë

Atraksionet në Vushtrri

Atraksionet në Graçanicë

Atraksionet në Suharekë

Atraksionet në Lipjan

Atraksionet në Drenas

Atraksionet në Mitrovice Jugore,Veriore, Zvecan, Zubin Potok

Atraksionet në Podujevë

Atraksionet në Kaçanik

 

Projektet e turizmit nga donatorët: shkarko

* Kategorizimi i objekteve akomoduese

Të gjitha subjektet hoteliere-akomoduese mund t’i nënshtrohen vullnetarisht procesit të kategorizimit.

Lisat e  objekteve hoteliere të kategorizuara të Kosovës: shkarko

Dokumentet e nevojshme për kategorizim:shkarko

Kërkesa për kategorizim: shkarko

Dërgo këtu: [email protected]


* Regjistri vullnetar i subjekteve turistike

Të gjithë personat fizikë dhe juridikë që merren me ushtrimin e veprimtarisë turistike mund të regjistrohen në këtë regjistër.
Para regjistrimit subjektet turistike pajtohen me Kodin e Etikes së Turizmit.
Pas regjistrimit subjektet turistike janë të autorizuara për përdorimin  e Logos së Turizmit të Kosovës (Logo Kosova).
Logoja mund të përdoret në të gjitha materialet e tyre promovuese të turizmit të Kosovës.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim: shkarko

Kërkesa për regjistrim:  shkarko

Kodi i etikes i turizmit: shkarko

Dërgo këtu: [email protected]