Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë

Detyrat dhe përgjegjësitë e infrastrukturë të cilësisë:

  • Propozon akte ligjore dhe dokumente të politikave për lëvizjen e lirë të mallrave dhe konformitetin / sigurinë e produkteve jo-ushqimore të cilat janë në kompetencën e MINT si dhe akteve qe janë të nevojshme për adresimin e çështjeve horizontale të lidhura me koordinimin e punës së Ministrive të linjës dhe agjencive respektive me kompetenca në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave,
  • Koordinon përafrimin e legjislacionit evropian për lëvizjen e lirë të mallrave me ministritë e linjës dhe agjencitë respektive në sistemin legjislativ të Kosovës;
  • Propozon dhe zbaton, në bashkëpunim me agjencitë e Infrastrukturës se Cilësisë të Kosovës, akte ligjore dhe dokumente të politikave për fushat e standardizimit, akreditimit dhe metrologjisë;
  • Udhëheq dhe koordinon aktivitet me institucionet tjera për zbatimin e procedurave të notifikimit për fushën e legjislacionit i cili e mbulon lëvizjen e lirë të mallrave sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara (CEFTA, WTO);
  • Hulumton, analizon dhe propozon politika për ngritjen e infrastrukturës së cilësisë;
  • Bashkëpunon dhe mbështet sektorin privat/bizneset në funksion të ngritjes së vetëdijes për infrastrukturën e cilësisë;
  • Udhëheq dhe koordinon projektet nacionale dhe regjionale për fushën e infrastrukturës së cilësisë.

Gurakuq Kastrati, Udhëheqës i Divizionit për infrastrukturë të cilësisë     

Email: gurakuq.kastrati@rks-gov.net;

Tel:     +383 38 200 3659;