Licencat e DKTMS

Emrtimi Viti
Raport për Mallrat e Eksportuara sipas Licencës së Përgjithshme, Izveštaj nad Izvezenom Robom pod Opštim Potvrdama, Report on Exported Goods under General Licenses 17/05/2021
Licencë për Transit ose Transferim të Mallrave Strtegjike,Dozvola za Tranzit ili Pretovara Strateskih Roba, Licence for Transit or Transshipment of Strategic Goods 17/05/2021
Licencë për Ri-Eksportim Jashtë teritoial apo ritransfer të mallrave strategjike, Dozvola za Ponovini Izvoz ili Ponovni Tansfer strateske robe, Licence for Extra-Teritorial Re-Export or Re-Transfer of 17/05/2021
Licencë për Ofrimin e Shëbimeve, Dozvola za Pruzanje Usluga, Licence for Provision of Services 17/05/2021
Licencë për Ndërmjetësim, Dozvola za Posredovanje, Licence for Brokering 17/05/2021
Licencë për Eksport të Mallrave Strategjike,Dozvola za Izvoz Strteske Robe, Licence for Exort of Strategic Items 17/05/2021
Licenca për Import të Mallrave Strategjike, Dozvola za Uvoz Strateske Robe,Licence for Import of Strategic Goods 17/05/2021
Kërkesë për Regjistrim në Regjistër Zahtev za Upis u RegistarApplication for Entry Into Register 17/05/2021
Kërkesë për Ofrimin e Shërbimeve, Zahtev za Pruzanje Usluga, Application for provision of Services 17/05/2021
Kërkesë për Licencë të Eksportit ,Importit,Transitit ,transferimit ,Ndërmjetsimit,Ri-Eksportimit jashtë territorial apo Ri-Transferim të mallrave stretegjikeZahtev za Dozvolu za Izvoz, Uvoz, Tranzit, 17/05/2021
Kërkesë për Klasifikimin e Mallit, Zahtev za Klasifikaciju robe, Commodity Classification Request 17/05/2021
Kërkesë për Certifikatë të Përdoruesit të Fundit, Zahtev za Certifkaciju krajnjeg Korisnika, Application for End-User Certifikate 17/05/2021
Kërkesë për Certifikatë për Verifikim të Dorëzimit të Mallit, Zahtev za Potvrdu Provere Isporuke, Application for Delivery Verification Certificate 17/05/2021
Kërkesë për Certifikatë Ndërkombëtare të Importit, Zahtev za Potvrdu Medunarodnog Uvoza, Application for International Import Certificate 17/05/2021
Certifikatë për Verifikimin e Dorëzimit të Mallit Potvrda za Provru Isporuke Delivery Verification Certificate 17/05/2021
Certifikatë për Regjistrim në Regjistër, Uverenje o Registraciju u Registar,Certificate on Registration in Register 17/05/2021

Prev 1 2 Next