Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit

1. Misioni i Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorit është të propozojë, të hartojë dhe të sigurojë zbatimin e dokumenteve strategjike/të politikave për mbrojtjen e konsumatorit dhe të zhvillojë sistemin e trajtimit (online dhe formës elektronike) të ankesave të konsumatorëve.

2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorit janë:

2.1. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve strategjike/të politikave për mbrojtjen e konsumatorit;

2.2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e legjislacionit në fushën e mbrojtjes së konsumatorit;

2.3.Mbështetë veprimtarinë e organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorit;

2.4. Zhvillon sistemin e trajtimit (online dhe formës elektronike) të ankesave të konsumatorëve dhe i mjeteve alternative për zgjidhjen mosmarrëveshjeve;

2.5. Zhvillimi i fushatave për ndërgjegjësimin e konsumatorit, sensibilizimi dhe njoftimi i vazhdueshëm i konsumatorit;

2.6. Përkrahja në zhvillimin e kurrikulave arsimore në fushën e mbrojtjes së konsumatorit;

2.7. Bashkëpunon, koordinon dhe zhvillon objektivat dhe aktivitetet me të gjitha strukturat organizative institucionale brenda ministrisë dhe institucioneve tjera.

3. Drejtori i Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorit, raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

4. Në kuadër të Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorit bëjnë pjesë këto Divizione:

4.1 Divizioni për Hartim të Politikave të Konsumatorit,

4.2 Divizioni për Informim dhe Edukim të Konsumatorëve.

5. Numri i të punësuarve në Departamentin për Mbrojtjen e Konsumatorit është shtatë (7).

PROGRAMI PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT 2021–2025


Kontakti:
Nijazi Shala, Udhëheqës i Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorit
Telefono pa pagesë, nga të gjithë operatorët mobilë dhe telefoni fiks: 0800 11000
Parashtrimi i ankesës: https://konsumatori.rks-gov.net/complaintPost.php 
Web: https://konsumatori.rks-gov.net/