Departamenti i Inovacionit

Misioni i Departamentit të Inovacionit është të hulumtojë, propozojë dhe hartojë politika për fushën e inovacionit në nivel kombëtar, në bashkëpunim të ngushtë me institucionet e linjës, agjencitë implementuese, sektorin privat, akademinë dhe shoqërinë civile.

1. Detyrat dhe përgjegjësitë:

1.1.      Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave në fushën e Inovacionit;

1.2.      Propozon, harton legjislacionin në fushën e Inovacionit;

1.3.      Propozon politika në favor të zhvillimit të aktiviteteve dhe iniciativave inovative;

1.4.      Hulumton përkrahë dhe promovon zhvillimin e projekteve në fushën e inovacionit të të gjithë sektorëve me prioritet që kanë ndikim në zhvillim të qëndrueshëm;

1.5.      Bashkëpunon me Institucionet Qeveritare për nxitjen, përkrahjen dhe promovimin e produkteve, prodhimeve, proceseve dhe shërbimeve inovative;

1.6.      Inicion krijimin e mekanizmave koordinues në mes shkencës, sektorit privat, politikë bërjes dhe shoqërisë civile;

1.7.      Udhëheq dhe koordinon aktivitetet ndërmjet institucioneve publike, komunitetit të biznesit, organizatave qeveritare dhe joqeveritare me mision në Republikën e Kosovës në fushën e inovacionit;

1.8.      Krijon politika dhe programe për themelimin dhe funksionalizimin e Qendrave të Inovacionit;

1.9.      Harton politika për përkrahjen dhe promovimin e programeve dhe ideve inovative;

1.10.    Harton politika për përkrahjen e të rinjve në ngritjen e kapaciteteve dhe stimulimin e tyre që të orientojë interesimet e tyre lidhur me fushën e inovacionit;

1.11.    Harton dhe propozon politika për Fondin e Inovacionit;

1.12.    Propozon politika për rregullimin e tregut të brendshëm për produkte e shërbime inovative në të gjithë sektorët, përfshirë masat fiskale dhe jo fiskale.


Në kuadër të këtij departamenti bëjnë pjesë divizionet, si në vijim:

- Divizioni i Inovacionit dhe Teknologjisë

- Divizioni për Hulumtim dhe Zhvillim


Kontakti:

Laura Zherka, Drejtoresh e Departamentit të Inovacionit
Email: laura.zherka@rks-gov.net
Tel: +383 (0)38 200 69510​