Departamenti i Ndërmarrësisë

Departamenti i Ndërmarrësisë

1. Misioni i Departamentit të Ndërmarrësisë është avancimi i politikave dhe legjislacionit në fushën e ndërmarrësisë, ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme.

2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Ndërmarrësisë janë:

2.1. Propozon dhe harton politika në fushën e ndërmarrësisë, ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme;

2.2. Propozon dhe harton legjislacionin në fushën e ndërmarrësisë, ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme;

2.3. Udhëheq dhe koordinon aktivitetet e hartimit të politikave për NVM-të prodhuese dhe shërbyese, në bashkëpunim me institucionet zbatuese;

2.4. Analizon dhe propozon masa përmirësuese në fushën e NMVMve

2.5. Udhëheq dhe koordinon aktivitetet ndërmjet Institucioneve Publike dhe Komunitetit të Biznesit për përkrahje të NMVM-ve;

2.6. Propozon dhe zhvillon projekte në fushën e NMVM-ve;

2.7. Bën hartimin e politikave për promovimin e sektorit privat;

2.8. Propozon dhe harton politika për zhvillimin e ndërmarrësisë;

2.9. Bashkpunon me institucionet relevante në zhvillimin e politikave të NMVM-ve;

2.10. Monitoron zbatimin dhe implementimin e projekteve të ndërmarrësisë të financuara nga Ministria;

2.11. Grumbullon, analizon dhe raporton efektet e investimeve në projekte të ndërmarrësisë nga Ministria;

2.12. Propozon, harton programet e trajnimeve që përkrahin avancimin dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.

3. Drejtori i Departamentit për Ndërmarrësi i raporton Sekretarit të Përgjithshëm.

4. Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë Divizionet si vijon:

4.1. Divizioni për hartim dhe Zhvillim të politikave të NMVM-ve; dhe

4.2. Divizioni për Monitorim dhe Vlerësim.

5. Numri i të punësuarve në Departamentin e Ndërmarrësisë është tetë (8).

 

Kontakti:
Gurakuq Kastrati, Zëvendësues i Drejtorit të Departamentit të Ndërmarrësisë
Tel: 
E-mail: gurakuq.kastrati@rks-gov.net 

Në kuadër të departamentit bëjnë pjesë edhe divizionet, si:

 - Divizioni për Hartim dhe Zhvillim të Politikave NMMV-ve

 - Divizioni për Monitorim dhe Vlerësim të Politikave të Ndërmarrësisë