Departamenti i Ndërmarrësisë

Vizioni dhe Misioni

Vizioni dhe Misioni i Departamentit të Ndërmarrësisë është avancimi i politikave dhe legjislacionit në fushën e ndërmarrësisë përmes propozimit të politikave për rregullimin e tregut të brendshëm përfshirë masat fiskale dhe jo fiskale për përkrahjen dhe zhvillimin e NMVM-ve prodhuese dhe shërbyese, duke i koordinuar aktivitetet në bashkëpunim me komunitetin e biznesit gjatë hartimit të këtyre politikave. Gjithashtu detyrë e Departamentit të Ndërmarrësisë është hulumtimi dhe identifikimi i projekteve strategjike që kanë ndikim në ngritjen e punësimit, si dhe monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të politikave për zhvillim të ndërmarrësisë, përmes grumbullimit, analizimit dhe raportimit për efektet e investimeve të projekteve të financuara nga Ministria, qëllimi i të cilave është përmirësimi i vazhdueshëm i politikave ekzistuese dhe krijimin e politikave të reja.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Ndërmarrësisë janë:

1.1. Propozon dhe harton politika në fushën e ndërmarrësisë për ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme;

1.2. Propozon dhe harton legjislacionin në fushën e ndërmarrësisë, ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme;

1.3. Udhëheq dhe koordinon aktivitetet e hartimit të politikave për NVM-të prodhuese dhe shërbyese,

në bashkëpunim me institucionet zbatuese;

1.4. Analizon dhe propozon masa përmirësuese në fushën e NMVM-ve;

1.5. Udhëheq dhe koordinon aktivitetet ndërmjet Institucioneve Publike dhe Komunitetit të Biznesit  për përkrahje të NMVM-ve;

1.6. Propozon dhe zhvillon projekte në fushën e NMVM-ve;

1.7. Bën hartimin e politikave për promovimin e sektorit privat;

1.8. Propozon dhe harton politika për zhvillimin e ndërmarrësisë;

1.9. Bashkëpunon me institucionet relevante në zhvillimin e politikave të NMVM-ve;

1.10. Monitoron zbatimin dhe implementimin e projekteve të ndërmarrësisë të financuara nga Ministria;

1.11. Grumbullon, analizon dhe raporton efektet e investimeve në projekte të ndërmarrësisë nga Ministria;

1.12. Propozon, harton programet e trajnimeve që përkrahin avancimin dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.
 

Kontakti:
Mentor Sylmeta, Drejtor i Departamentit të Ndërmarrësisë
Tel: 
E-mail: mentor.sylmeta@rks-gov.net

Në kuadër të departamentit bëjnë pjesë edhe divizionet, si:

 - Divizioni për Hartim dhe Zhvillim të Politikave NMMV-ve

 - Divizioni për Monitorim dhe Vlerësim të Politikave të Ndërmarrësisë