Departamenti për Investime Strategjike

1.         Detyrat dhe përgjegjësitë:

1.1.      Harton dhe zbaton projekte për investimet strategjike;

1.2.      Harton, zbaton dhe koordinon studime, analiza, hulumtime dhe programe të investimeve strategjike, me iniciativën e vet ose në bashkëpunim me institucionet përkatëse;

1.3. Në koordinim me institucionet përkatëse, promovon mundësinë e

investimeve strategjike në Kosovë;

1.4. Merr pjesë në grupin operacional për përgatitjen dhe zbatimin e projekteve për investimet strategjike;

1.5. Ndihmon dhe mbështet Komisionin Ndërministror për Investimet Strategjike në vlerësimin, përzgjedhjen dhe realizimin e projekteve strategjike;

1.6. Në koordinim me institucionet e tjera, merr pjesë në vlerësimin teknik të projektit të investimit strategjik, të potencialit strategjik të tij, të riskut operacional dhe të planit të veprimit për realizimin e këtij projekti;

1.7. Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, harton listën me projekte potenciale të investimeve strategjike në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe, me shpallje publike, i fton investitorët strategjikë t’i realizojnë këto projekte;

 1.8. Në koordinim me institucionet përkatëse, bën përgatitjen dhe draftimin e dokumenteve të nevojshme për realizimin e projekteve dhe të afateve për zbatimin e tyre, në përputhje me kompetencat e institucioneve përkatëse, dhe merr pjesë në harmonizimin dhe koordinimin e aktiviteteve publike për ta;

1.9. Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, përcjell dhe i zbaton politikat e iniciativat që kanë të bëjnë me përkrahjen e investimeve strategjike të Diasporës dhe investimeve strategjike në përgjithësi;

1.10. Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, zhvillon, mirëmban dhe e përditëson regjistrin e aktiviteteve të investitorëve strategjikë, i cili shërben si burim informatash për të lehtësuar identifikimin e fushave dhe mundësitë për investime strategjike në Kosovë;

1.11. Përgatit materiale dhe publikime të nevojshme për mundësitë e investimeve strategjike në Kosovë, si dhe për nxitjen e këtyre investimeve nga Diaspora;

1.12. Në bashkëpunim me institucionet e tjera të Kosovës, organizon konferenca, forume dhe organizime të tjera, me qëllim të nxitjes së investimeve strategjike në Kosovë;

1.13. Përkujdeset për mbarëvajtjen e investimeve të investitorëve strategjikë;

1.14. Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, mbikëqyrë zbatimin e projekteve për investimet strategjike dhe merr pjesë në publikimin e raporteve në uebfaqen e Qeverisë së Republikës së Kosovës;

1.15. Së bashku me institucionet përkatëse merr pjesë në vlerësimin e propozimeve të investimeve strategjike;

1.16. Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, mban të dhënat në lidhje me investimet strategjike dhe për këtë përgatit raport të veçantë, si pjesë e raportit vjetor të punës së Ministrisë.

 

Në kuadër të Departamentit për Investime Strategjike bëjnë pjesë divizionet si:

-  
Divizioni për Promovimin e Investimeve Strategjike

Divizioni për Përgatitjen dhe Zbatimin e Projekteve për Investime Strategjike