Departamenti për Investime

Detyrat dhe përgjegjësitë:

1.1 Harton politika, dhe projekte për investimet strategjike dhe investimet e përgjithshme;

1.2 Zhvillon studime, analiza, hulumtime dhe programe të investimeve strategjike, me iniciativën e vet ose në bashkëpunim me institucionet përkatëse;

1.3 Harton legjislacionin për investimet strategjike dhe investimet e përgjithshme;

1.4 Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, harton listën me projekte potenciale të investimeve strategjike në pajtim me legjislacionin në fuqi;

1.5 Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, përcjell politikat e iniciativat që kanë të bëjnë me përkrahjen e investimeve strategjike, të Diasporës dhe investimeve të përgjithshme;

1.6 Analizon të dhënat dhe informatat lidhur me investimet, për të identifikuar fushat dhe mundësitë për investime në Kosovë;

1.7 Përgatitë materiale dhe publikime të nevojshme për mundësitë e investimeve në Kosovë, si dhe për nxitjen e këtyre investimeve, përfshirë investimet nga Diaspora;

1.8 Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, monitoron zbatimin e programeve, politikave dhe legjislacionit;

1.9 Propozon dhe koordinon aktivitetet për negociatat për lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare për mbrojtje reciproke të investime.

Në kuadër të Departamentit për Investime janë edhe divizionet:

-  
Divizioni për Investime Strategjike

Divizioni për Investime të Përgjithshme
 

Kontakti:
Shqipron Salihu, Zëvendësues i Drejtorit të Departamentit të Investimeve
Email: shqipron.salihu@rks-gov.net
Tel.:  +383 (0) 3820036639