Divizioni për Investime të Përgjithshme

1.    Detyrat dhe përgjegjësitë:

1.1.    Harton dhe zbaton programe të investimeve të Përgjithshme, me iniciativën e vet ose në bashkëpunim me institucionet përkatëse;

1.2.    Analizon dhe hulumton lidhur me programet e investimeve të Përgjithshme;

1.3.    Në koordinim me institucionet përkatëse, promovon mundësinë e investimeve të Përgjithshme në Kosovë;

1.4.    Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, përcjell dhe i zbaton politikat dhe iniciativat që kanë të bëjnë me përkrahjen e investimeve të Përgjithshme të Diasporës dhe investimeve strategjike në përgjithësi; 

1.5.    Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, zhvillon, mirëmban dhe e përditëson regjistrin e aktiviteteve të investitorëve të Përgjithshme, i cili shërben si burim informatash për të lehtësuar identifikimin e fushave dhe mundësitë e Përgjithshme në Kosovë;

1.6.    Përgatitë materiale dhe publikime të nevojshme për mundësitë e investimeve të Përgjithshme në Kosovë, si dhe për nxitjen e këtyre investimeve nga Diaspora;
 

Kontakti:
Email: 
Tel.: