Divizionit për Promovimin e Investimeve Strategjike

1.         Detyrat dhe përgjegjësitë:

1.1.      Harton dhe zbaton programe të investimeve strategjike, me iniciativën e vet ose  në bashkëpunim me institucionet përkatëse; 

 1.2.     Bën analiza dhe hulumtime lidhur me programet e investimeve strategjike; 

1.3.      Në koordinim me institucionet përkatëse, promovon mundësinë e investimeve strategjike në Kosovë;

1.4.      Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, përcjell dhe i zbaton politikat dhe iniciativat që kanë të bëjnë me përkrahjen e investimeve strategjike të Diasporës dhe investimeve strategjike në përgjithësi;

1.5. Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, zhvillon, mirëmban dhe e përditëson regjistrin e aktiviteteve të investitorëve strategjikë, i cili shërben si burim informatash për të lehtësuar identifikimin e fushave dhe mundësitë për investime strategjike në Kosovë;

1.6. Përgatit materiale dhe publikime të nevojshme për mundësitë e investimeve strategjike në Kosovë, si dhe për nxitjen e këtyre investimeve nga Diaspora;

1.7. Në bashkëpunim me institucionet e tjera të Kosovës, ndihmon organizimin e konferencave, forumeve dhe organizimeve të tjera, me qëllim të nxitjes së investimeve strategjike në Kosovë.