Divizioni për Investime Strategjike

1.         Detyrat dhe përgjegjësitë:


1.1.    Harton dhe zbaton programe të investimeve strategjike, me iniciativën e vet ose në bashkëpunim me institucionet përkatëse;

1.2.    Bën analiza dhe hulumtime lidhur me programet e investimeve strategjike;

1.3.    Në koordinim me institucionet përkatëse, promovon mundësinë e investimeve strategjike në Kosovë;

1.4.    Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, përcjell dhe i zbaton politikat dhe iniciativat që kanë të bëjnë me përkrahjen e investimeve strategjike të Diasporës dhe investimeve strategjike në përgjithësi;

1.5.    Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, zhvillon, mirëmban dhe e përditëson regjistrin e aktiviteteve të investitorëve strategjikë, i cili shërben si burim informatash për të lehtësuar identifikimin e fushave dhe mundësitë për investime strategjike në Kosovë;

1.6.    Përgatitë materiale dhe publikime të nevojshme për mundësitë e investimeve strategjike në Kosovë, si dhe për nxitjen e këtyre investimeve nga Diaspora; 


Kontakti:
Nazmi Osmanaj Udhëheqës i Divizionit për Investime Strategjike
Email: nazmi.osmanaj@rks-gov.net 
Tel.: