Divizioni i Inovacionit dhe Teknologjisë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  1. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave në fushën e inovacionit;
  2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e legjislacionit në fushën e Inovacionit;  
  3. Propozon dhe planifikon masa dhe aktivitete për inovacion;
  4. Ofron mbështetje për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e inovacionit;
  5. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e programeve për ngritjen e kapaciteteve në fushën e inovacionit;
  6. Koordinon aktivitetet për sektorët e caktuar në dobi të produkteve dhe shërbimeve inovative që kanë ndikim në zhvillimin socio-ekonomik;
  7. Propozon dhe planifikon masa dhe aktivitete për teknologji informative, të komunikimit dhe teknologji prodhuese e përpunuese;  
  8. Ofron mbështetje për bashkëpunimin ndërkombëtar për zhvillimin e teknologjive të reja;
  9. Propozon, harton dhe siguron programe të teknologjisë që lidhen me proceset, produktet apo shërbimet e dixhitalizuara;
  10. Identifikon dhe përpunon të dhënat me interes për fushën e inovacionit dhe sektorin e teknologjisë.


Kontakti:
Kosovare Kelmendi, Udhëheqëse e Divizionit për Inovacion dhe Teknologji
Email: kosovare.kelmendi@rks-gov.net  
Tel: +383 (0)38 200 69512