Divizioni për Hartim dhe Zhvillim të Politikave NMMV-ve

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për hartim të politikave të NMVM-ve janë:

1.1. Propozon dhe harton politika në fushën e ndërmarrësisë;

1.2. Propozon dhe harton legjislacionin në fushën e ndërmarrësisë;

1.3. Propozon dhe zhvillon projekte në fushën e NMVM-ve;

1.4. Propozon politika për rregullimin e tregut të brendshëm për ndërmarrësi, përfshirë masat fiskale dhe jo fiskale për zhvillimin e sektorëve të ndërmarrësisë;

1.5. Hulumton dhe identifikon projektet strategjike që kanë impakt në ngritjen e punësimit në NMVMtë.

2. Udhëheqësi i Divizionit për Hartim të Politikave të NMVM-ve i raporton Drejtorit të Departamentit të Ndërmarrësisë.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Hartim të Politikave të NMVM-ve është tre (3).