Divizioni për Monitorim dhe Vlerësim të Politikave të Ndërmarrësisë

Divizioni për Monitorim dhe Vlerësim

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Monitorim dhe Vlerësim janë:

1.1. Harton metodologjinë, sistemin dhe treguesit për monitorimin dhe vlerësimin për zbatimin e politikave për zhvillim të ndërmarrësisë;

1.2. Analizon dhe monitoron zbatimin e politikave për zhvillimin e NMVM-ve në Kosovë;

1.3. Monitoron zbatimin e programeve individuale, projekteve dhe masave proaktive të politikave të NMVM-ve;

1.4. Bën vlerësimin “ex post” të efektivitetit të politikave të NMVMeve dhe masave të ndërmarra;

1.5. Propozon masa dhe intervenime për përkrahjen e sektorit privat me qëllim të rritjes së

konkurrueshmërisë;

1.6. Siguron informata të nevojshme për politikëbërësit lidhur me përmirësimin e politikave të NMVM-ve.

2. Udhëheqësi i Divizionit për Monitorim dhe Vlerësim i raporton Drejtorit të Departamentit të Ndërmarrësisë.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Monitorim dhe Vlerësim është katër (4).