Divizioni për Analiza të Industrisë

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për analiza të industrisë:

  • Hulumton dhe harton raporte   statistikore dhe analitike për zhvillimin e industrisë në Kosovë;
  • Analizon dhe përpunon të dhëna për projekte investuese në industri;
  • Hulumton dhe analizon zhvillimet e industrisë prodhuese, përpunon të dhënat, si dhe prodhon parashikime të agregatëve kryesorë; 
  • Identifikon dhe hulumton burimet e informatave statistikore, nga të cilat plotësohen indikatorët e Politikës Industriale me të dhëna;
  • Mirëmbajtja dhe përditësimi i data bazës dhe memories institucionale për sektorët industrial;
  • Bashkëpunon me akterët përkatës të institucioneve publike dhe private dhe partnerët tjerë për të ndërtuar kapacitete analitike.

Udhëheqës i Divizionit për analiza të industrisë

Email:

Tel: