Divizioni për Monitorim dhe Vlerësim të Politikave Industriale

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Monitorim dhe Vlerësim:

  • Harton metodologjinë, sistemin dhe treguesit për monitorimin dhe vlerësimin për zbatimin e politikave për zhvillim ekonomik;
  • Monitoron dhe vlerëson zbatimin e politikave për zhvillimin industrial në Kosovë;
  • Monitoron zbatimin e programeve individuale, projekteve dhe masave proaktive të politikes industriale;
  • Monitoron zbatimin  e programeve dhe masave të ndërmarra nga institucionet implementuese për përkrahje të sektorit privat;
  • Bën vlerësimin “ex post” të efektivitetit të politikave industriale dhe masave të ndërmarra dhe propozon masa për intervenim;
  • Bashkëpunon me partnerët kryesor me qëllim të monitorimit dhe vlerësimit të projekteve dhe programeve.

Udhëheqës i Divizioni për Monitorim dhe Vlerësim     

Email:

Tel: