Departamenti i Shërbimeve të Përgjithshme

Departamentit për Shërbime të Përgjithshme

1. Misioni i Departamentit për Shërbime të Përgjithshme është t’u ofrojë punonjësve në  MINT-it kushtet fizike të punës, pajisjet e nevojshme dhe shërbimet mbështetëse për kryerjen e detyrave të tyre, si dhe të sigurojë administrimin e mirëfilltë të dokumenteve të brendshme të MINT-it. Departamenti i mbështet departamentet tjera përmes ofrimit të shërbimeve të TI-së, mirëmbajtjes, logjistikës, administrimit të dokumenteve dhe shërbimet e tjera të ngjashme. 

2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Shërbimeve të Përgjithshme janë: 

      2.1 Asiston menaxhmentin në organizimin e brendshëm, ofron mbështetje administrative   dhe  të logjistikës;

2.2 Ofron shërbime logjistike për ministrinë;

      2.3 Menaxhon dhe mirëmban inventarin     dhe materialin tjetër në depo, si dhe ofron mbështetje administrative dhe logjistike;

2.4 Siguron zbatimin e procedurave për menaxhim me të gjitha automjetet që disponon MINT, mirëmbajtjen dhe servisimin e tyre, në përputhje me legjislacionin në fuqi;

2.5. Mirëmban pajisjet e TI-së dhe ofron shërbime të TI-së;

2.6. Menaxhon sistemin e arkivit dhe  dokumentet e brendshme të ministrisë;

2.7. Ofron shërbime të përgjithshme të përkthimit, lekturimit dhe shpërndarjes së  dokumenteve për ministrinë dhe agjencitë.

3. Drejtori i Departamentit për Shërbime të Përgjithshme raporton tek Sekretari i   Përgjithshëm.

4. Në kuadër të këtij departamenti bëjnë pjesë divizionet si vijon:

4.1 Divizioni për Transport dhe Logjistikë, dhe 

     4.2 Divizioni i Teknologjisë Informative dhe Administrimin e Dokumenteve dhe Shërbimeve.

5.  Numri i të punësuarve në Departamentin për   Shërbime të Përgjithshme është   nëntëmbëdhjetë (19).

 

Blerim Ibrahimi  - Drejtor i Departamentit për Shërbime të Përgjithshme

email:  blerim.ibrahimi@rks-gov.net

Tel:  +383 (0)38200-36-619