Njësia e Burimeve Njerëzore

1.    Misioni i Burimeve Njerëzore është të sigurojë menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore përmes zhvillimit të procedurave, programeve dhe shërbimeve që kontribuojnë në arritjen e qëllimeve të institucionit dhe punonjësve duke bërë balancimin e duhur të nevojave të punonjësve dhe nevojave të institucionit, si dhe ushtron funksionet e kompetencat në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi në fushën e burimeve njerëzore.

2.    Detyrat dhe përgjegjësitë e Njësisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore janë:

2.1    Mbështet dhe ofron këshilla për udhëheqësin më të lartë administrativ të institucionit, dhe/ose titullarin e institucionit për fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore;
2.2    Udhëheqë, planifikon, mbikëqyr dhe koordinon punët e njësive organizative në të gjitha aktivitetet e njësisë   së   burimeve   njerëzore   dhe siguron funksionim efikas;
2.3    Siguron dhe ushtron kompetenca në përputhje me autorizimet dhe përgjegjësitë në funksion të zbatimit të legjislacionit,  dokumenteve, kërkesave, procedurave, standardeve për institucionin në fushën e burimeve njerëzore; 
2.4    Përgatitë planin vjetor dhe planin afatmesëm të personelit, në pajtim me procesin e planifikimit buxhetor të institucionit; 
2.5    Ndihmon njësitë përkatëse në përgatitjen e përshkrimit të vendeve të punës, klasifikimin e vendeve të punës dhe sistematizimin e vendeve të punës; 
2.6    Zhvillimi i procedurave të lëvizjes brenda kategorisë dhe ngritjes në detyrë për nëpunësit civil deri në plotësimin e vendit të punës në bazë të legjislacionit në fuqi; 
2.7    Siguron zbatimin e procedurave të vlerësimit të rezultateve në punë, pushimet, trajnimet, vijueshmërinë në punë, procedurat disiplinore, pezullimin e marrëdhënies së punës, përfundimin e marrëdhënies së punës – lirimin nga shërbimi civil, pensionimin e parakohshëm, vërtetimet, statistikat e të punësuarve etj., në bazë të akteve ligjore në fuqi; 
2.8    Administrimi i dosjeve të personelit (dosje individuale) të institucionit dhe vendosjen e të gjitha të dhënave, proceseve dhe procedurave në sistemin elektronik (SIMBNJ); 
2.9    Administrimi i pagave, kompensimet në pagë, shpërblimet, shtesat në pagë të nëpunësve etj.; 
2.10    Përgatitja e raportit vjetor dhe planit të punës për menaxhimin e burimeve njerëzore.

3.    Udhëheqësi i Njësisë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

4.     Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore është njësi organizative ekuivalente me Divizionin.

5.    Numri i të punësuarve në Njësinë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore është shtatë (7).


Nexhmije Shala, Zëvendësuese e Udhëheqëses së Njësisë së Burimeve Njerëzore

Kotakti:
Tel: +383 (038) 200 36-578
Email:  nexhmije.shala@rks-gov.net