Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e  Divizionit për TI dhe Shërbime Logjistike janë:

1.1. Ofron ndihmë logjistike për takimet e personelit të ministrisë;

1.2. Siguron mbështetje në fushën e teknologjisë informative;

1.3. Menaxhon inventarin dhe depot e ministrisë;

1.4. Koordinon kërkesat dhe nevojat e ministrisë për mallra dhe pajisje të zyrës për punë;

1.5. Menaxhon nevojat e transportit dhe automjetet e ministrisë;

1.6. Mirëmban dhe administron sistemin e arkivit të ministrisë.

2. Udhëheqësi i Divizionit për TI dhe Shërbime Logjike, raporton tek Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për TI dhe Shërbime Logjistike  është trembëdhjetë (13).