Divizioni i Teknologjisë Informative  dhe Administrimin e Dokumenteve dhe  Shërbimeve

Divizioni i Teknologjisë Informative  dhe Administrimin e Dokumenteve dhe  Shërbimeve

 

  1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Teknologji Informative  dhe Administrimin   e Dokumenteve dhe Shërbimeve janë:

1 Mirëmban dhe administron sistemin e arkivit, shërbimeve të përkthimit, lekturimit, ekspeditimit dhe recepcionit të MINT;

      1.2 Mirëmban pajisjet e TI-së dhe ofron shërbime të TI-së;

1.3. Mirëmban dhe administron të gjitha shkresat hyrëse dhe dalëse të MINT-së;

1.4. Pranon kërkesa për përkthim të të gjitha  shkresave dhe projekt akteve normative në gjuhët zyrtare (shqipserbisht dhe anasjelltas) dhe në gjuhën Angleze;

1.5. Siguron që njësitë arkivore të jenë të shënuara me shenjat e përcaktuara sipas rregullave;

1.6. Përkujdeset për afatet e arkivimit të lëndëve;

1.7. Monitoron sistemin e arkivës, sistematizimin e lëndëve arkivore, ndihmon njësitë tjera në klasifikimin e dokumenteve;

1.8. Realizon punën në bazë të librave të veçantë që përcaktohen nga autoriteti kompetent për evidentim dhe qarkullim të dokumenteve;

1.9. Ruan dokumentacionin në kasaforta të veçanta sipas standardeve të përcaktuara.

2. Udhëheqësi i Divizionit për Teknologji Informative dhe Administrimin e  Dokumenteve dhe Shërbimeve raporton tek Drejtori i Departamentit për Shërbime të Përgjithshme.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Teknologji Informative dhe

  Administrimin    e     Dokumenteve dhe Shërbimeve  është nëntë (9).

Astrit Hyseni - Udhëheqës i Divizionit Teknologji Informative dhe administrimi i dokumenteve dhe shërbimeve 

email: Astrit.hyseni@rks-gov.net

Tel; 038/200-36-511