Departamenti i Rezervave Shtetërore të Mallrave

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Rezervave Shtetërore janë:

1.1. Në bashkëpunim me Divizionin për Buxhet dhe Financa, planifikon dhe administron buxhetin për rezerva shtetërore;

1.2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e legjislacionit për rezerva shtetërore;

1.3. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve strategjike të politikave për rezerva shtetërore;

1.4. Planifikon dhe administron rezervat shtetërore të mallrave dhe rezervave obligative të naftës.

2. Udhëheqësi i Departamentit të Rezervave Shtetërore raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

3. Në kuadër të këtij Departamenti  bëjnë pjesë  Divizionet si vijon:

3.1. Divizioni për Rezervat Shtetërore të Mallrave;

3.2. Divizioni për Rezerva Obligative të Naftës.

4. Numri i të punësuarve në Departamentin e  Rezervave Shtetërore është gjashtë (6).

Kontakti: 

Hafiz Gara, Drejtor i DRSHM,

e-mail: hafiz.gara@rks-gov.net

tel. +383 (0)38 200 36591

- Divizioni për Rezervat Shtetërore të Mallrave 

- Divizioni për Rezerva Obligative të Naftës