Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare - ARBK

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare - ARBK

 (ARBK) aktivitet kryesor e ka regjistrimin e bizneseve të reja dhe ri-regjistrimin e tyre si:

•    Biznese individuale,
•    Ortakëri të përgjithshme,
•    Ortakëri të kufizuar,
•    Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar,
•    Shoqëri aksionare,
•    Kompani të huaja,
•    Ndërmarrje shoqërore,
•    Ndërmarrje publike,
•    Kooperativa bujqësore,
•    Ndërmarrje të tjera nën juridiksionin e AKP-së.

Po ashtu në ARBK bëhet Licencimi i kompanive te Sigurimit Fizik.

Për më shumë kliko: arbk.rks-gov.net/