Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë - KIESA

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë - KIESA

web: kiesa.rks-gov.net 

(KIESA) është institucion në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe është përgjegjës për mbrojtjen, dhe promovimin e investimeve, mbështet zbatimin e politikave dhe programeve publike në fushën e zhvillimit të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme dhe zhvillon politika lidhur me themelimin dhe zhvillimin e zonave ekonomike.

Në kuadër të agjencisë janë:

Zef Dedaj, Zëvendësues i Drejtorit të Përgjithshëm në KIESA

Email: zef.dedaj@rks-gov.net  

Tel:  +383 38 200 36541 

web: kiesa.rks-gov.net