Drejtoria e Akreditimit e Kosovës - DAK

Drejtoria e Akreditimit të Kosovës (DAK) është Organ Kombëtar i Akreditimit në Kosovë, që vlerëson në përputhje me standardet ndërkombëtare kompetencën teknike të organeve të vlerësimit të konformitetit, të cilët kryejnë aktivitete të tillë si: testim, kalibrim, certifikim dhe inspektim qofshin në sektorët publikë apo privat të fushës vullnetare apo të detyrueshme.

Misioni i DAK-ut është që t’u ofrojë të gjitha palëve të interesuara, akreditimin mbi bazën e rregullave të përcaktuara në ligjet, standarde dhe në parimet e akreditimit.

Për më shumë: dak.rks-gov.net