Drejtoria e Akreditimit e Kosovës - DAK

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit të Kosovës

web: dak.rks-gov.net

Drejtoria e Akreditimit të Kosovës (DAK) është Organ Kombëtar i Akreditimit në Kosovë, që vlerëson në përputhje me standardet ndërkombëtare kompetencën teknike të organeve të vlerësimit të konformitetit, të cilët kryejnë aktivitete të tillë si: testim, kalibrim, certifikim dhe inspektim qofshin në sektorët publikë apo privat të fushës vullnetare apo të detyrueshme.

Misioni i DAK-ut është që t’u ofrojë të gjitha palëve të interesuara, akreditimin mbi bazën e rregullave të përcaktuara në ligjet, standarde dhe në parimet e akreditimit.

Në kuadër të agjencisë janë:

  •  Drejtori i Drejtoratit të Akreditimit dhe Zhvillimit
  • Sektori për Akreditimin e Laboratorëve Testues, Trupave Inspektues dhe Çertifikues
  • Sektorit për Trajnim dhe Komunikim

Irfan Lipovica,  Zëvendësues i Drejtorit të Përgjithshme në DAK

Email: irfan.lipovica@rks-gov.net

Tel: +383 (0)38 512 796

web: dak.rks-gov.net