Udhëzimet Administrative

Emrtimi Viti
VENDIM PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MTI ) NR. 04-2019 22/04/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 032022 PËR PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË PRODHUESVE DHE IMPORTUESVE TË MJETEVE MATËSE 21/02/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR. 022022 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN NË TREG TË PRODUKTEVE PËR IZOLIM TERMIK NË NDËRTESA - POLISTIRENI I BYMYER 21/02/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 012022 PËR TRAJTËN DHE PËRMASAT E SHENJAVE VERIFIKUESE TË METROLOGJISË 21/02/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR.052021 PËR VENDOSJEN NË TREG TË PLLAKAVE TARACE 07/10/2021
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR. 042021 PËR VENDOSJEN NË TREG TË DYERVE DHE DRITAREVE 07/10/2021
UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MINT) NR. 03/2021 PËR REGJISTRIMIN DHE LICENCIMIN E OPERATORËVE PËR TREGTI ME MALLRA STRATEGJIKE 19/08/2021
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 022021 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SUBJEKTET QË MERREN ME TREGTIMIN E DUHANIT DHE PRODUKTEVE TE TIJ 05/07/2021
UDHËZIM ADMINISTRATIV(MINT) NR. 012021 PËR REGJISTRIMIN E SHOQËRIVE TREGTARE 24/06/2021
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 012021 PËR CAKTIMIN E TARIFAVE DHE KOMISIONEVE PËR AKREDITIM DHE SHËRBIMEVE TJERA TË OFRUARA NGA DAK 19/03/2021
UDHËZIM ADMINISTRATIV(MTI) NR. 16 2020 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT Nr. 112020 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SUBJEKTET QË MERREN ME TREGTIMIN E DUHANIT DHE PRODUKTEVE TE TI 23/12/2020
UDHËZIM ADMINISTRATIV(MTI) NR. 152020 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MTI) NR. 062019 PËR KUSHTET TEKNIKE PËR IMPORT, DEPONIM, SHITJE ME SHUMICË, SHITJE ME PAKICË TË KARBURANT 23/12/2020
UDHËZIM ADMINISTRATIV(MTI) NR. 142020 PËR ÇREGJISTRIMIN E BIZNESEVE NË AGJENCINË PËR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE 17/12/2020
UDHЁZIMI ADMINISTRATIV (MTI) NR. 132020 PËR KUSHTET DHE KRITERET TEKNIKO-METROLOGJIKE PËR AUTORIZIMIN E SUBJEKTIT JURIDIK PËR KRYERJEN E VEPRIMTARIVE PËR SHËRBIMIN E RIPARIMIT DHE PËRGATITJEN E MJETEV 11/12/2020
UDHËZIMI ADMINISTRATIV ( MTI) NR. 122020 PËR KËRKESAT TEKNIKO_METROLOGJIKE PËR EMËRIMIN E TRUPAVE PËR VLERËSIM TË KONFORMITETIT PËR FUSHAT E APLIKUESHME TË METROLOGJISË LIGJORE 18/11/2020
Udhëzim administrativ (mti) nr. 10 2020 për përfaqësues të autorizuar në fushën e pronësisë industriale 16/11/2020

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next