Udhëzimet Administrative

Emrtimi Viti
Udhëzim Administrativ (MINT) nr. 11-2022 për formën dhe përmbajtjen e raportit për sasinë dhe cilësinë e punimeve të kontrrolluara 04/10/2022
Udhëzim Administrativ (MINT) Nr.10 2022 për kompetencat, mandatin dhe punën e komisionit të ankesave Kundër vendimeve të Agjencisë për Pronësi Industriale 16/09/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR.09/2022 PËR LARTËSINË E TARIFAVE PËR KONTROLLIMIN DHE SHËNJIMIN E PUNIMEVE NGA METALET E ÇMUARA 12/08/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR. 08-2022 PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E BETONIT TË GATSHËM NË TREG 11/08/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR. 07-2022 PËR MËNYRËN E KONTROLLIT DHE SHËNJIMIT TË PUNIMEVE NGA METALET E ÇMUARA 11/08/2022
UDHËZIMI ADMINISTRATIV( MINT) Nr. 062022 PËR LARTËSINË DHE PROCEDURËN E PAGESËS PËR SHËRBIMET NË METROLOGJI 10/08/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) -Nr. 05 2022 PËR CAKTIMIN E FORMËS, PËRMBAJTJES DHE PËRDORIMIN E LOGOS SË AGJENCISË PËR PRONËSI INDUSTRIALE 06/07/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 042022 PËR CAKTIMIN E LARTËSISË SË TARIFAVE PËR LEJE TË SUBJEKTEVE PËR TREGTINË ME PRODUKTE TË NAFTËS DHE KARBURANTE TË RIPËRTËRISHME 06/07/2022
UDHEZIM ADMINISTRATIV (QRK)NR.032022 PËR RREGULLIMIN E ÇMIMEVE TË PRODUKTEVE TË NAFTËS DHE KARBURANTEVE TË RIPËRTERISHME DHE MASAT E TJERA MBROJTES 24/06/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 032022 PËR PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË PRODHUESVE DHE IMPORTUESVE TË MJETEVE MATËSE 21/02/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR. 022022 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN NË TREG TË PRODUKTEVE PËR IZOLIM TERMIK NË NDËRTESA - POLISTIRENI I BYMYER 21/02/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 012022 PËR TRAJTËN DHE PËRMASAT E SHENJAVE VERIFIKUESE TË METROLOGJISË 21/02/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR.052021 PËR VENDOSJEN NË TREG TË PLLAKAVE TARACE 07/10/2021
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR. 042021 PËR VENDOSJEN NË TREG TË DYERVE DHE DRITAREVE 07/10/2021
UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MINT) NR. 03/2021 PËR REGJISTRIMIN DHE LICENCIMIN E OPERATORËVE PËR TREGTI ME MALLRA STRATEGJIKE 19/08/2021
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 022021 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SUBJEKTET QË MERREN ME TREGTIMIN E DUHANIT DHE PRODUKTEVE TE TIJ 05/07/2021

Prev 1 2 3 4 5 6 Next