Udhëzimet Administrative

Emrtimi Viti
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 012021 PËR CAKTIMIN E TARIFAVE DHE KOMISIONEVE PËR AKREDITIM DHE SHËRBIMEVE TJERA TË OFRUARA NGA DAK 19/03/2021
UDHËZIM ADMINISTRATIV(MTI) NR. 16 2020 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT Nr. 112020 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SUBJEKTET QË MERREN ME TREGTIMIN E DUHANIT DHE PRODUKTEVE TE TI 23/12/2020
UDHËZIM ADMINISTRATIV(MTI) NR. 152020 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MTI) NR. 062019 PËR KUSHTET TEKNIKE PËR IMPORT, DEPONIM, SHITJE ME SHUMICË, SHITJE ME PAKICË TË KARBURANT 23/12/2020
UDHËZIM ADMINISTRATIV(MTI) NR. 142020 PËR ÇREGJISTRIMIN E BIZNESEVE NË AGJENCINË PËR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE 17/12/2020
UDHЁZIMI ADMINISTRATIV (MTI) NR. 132020 PËR KUSHTET DHE KRITERET TEKNIKO-METROLOGJIKE PËR AUTORIZIMIN E SUBJEKTIT JURIDIK PËR KRYERJEN E VEPRIMTARIVE PËR SHËRBIMIN E RIPARIMIT DHE PËRGATITJEN E MJETEV 11/12/2020
UDHËZIMI ADMINISTRATIV ( MTI) NR. 122020 PËR KËRKESAT TEKNIKO_METROLOGJIKE PËR EMËRIMIN E TRUPAVE PËR VLERËSIM TË KONFORMITETIT PËR FUSHAT E APLIKUESHME TË METROLOGJISË LIGJORE 18/11/2020
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 11 2020 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SUBJEKTET QË MERREN ME TREGTIMIN E 16/11/2020
Udhëzim administrativ (mti) nr. 10 2020 për përfaqësues të autorizuar në fushën e pronësisë industriale 16/11/2020
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 09 2020 PËR KONTROLLIN DHE CILËSINË E KARBURANTEVE TË LËNGËTA TË NAFTËSdt. 11.11.2020 12/11/2020
Udhëzim administrativ (mti) nr. 06-2020 për caktimine kushteve për vendosjen e produkteve për shtrim nga betoni në treg dt. 23.10.2020 23/10/2020
Udhëzim administrativ (mti) nr. 07-2020 për përcaktimin e kushteve për vendosjen e betonit të gatshëm në treg, dt. 23.10.2020 23/10/2020
Udhëzim administrativ (mti) nr. 08-2020 për caktimin e kushteve për vendosjen e agregateve dhe mbushësve për beton në treg dt. 23.10.2020 23/10/2020
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) NR. 05/2020 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E ÇIMENTOS SË ZAKONSHME NË TREG 21/08/2020
UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MTI) - NR. 4/2020 PËR MBIKËQYRJEN METROLOGJIKE 19/08/2020
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) NR. 032020 PËR MËNYREN DHE PROCEDURËN E REGJISTRIMIT DHE NDRYSHIMIT TË DHËNAVE TË SHOQËRIVE TREGTARE NË AGJENCINË PËR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE NË KOSOVË dt. 07.07.2020 08/07/2020
UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MTI) NR. 022020 PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT TË EMRIT ZYRTAR DHE EMRIT TREGTAR TË SHOQËRIVE TREGTARE 25/06/2020

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next