Udhëzimet Administrative

Emrtimi Viti
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR. 092023 PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN NË TREG PËR ELEMENTET E SISTEMIT TË TUBACIONEVE PLASTIKE (MINT) Nr. 09-2023, dt. 23.08.2023 23/08/2023
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr.08 2023 PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT TË MARKAVE TREGTARE 07/08/2023
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 07- 2023 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR REGJISTRIMIN E PENGUT, TAKSAVE DHE SHËRBIMET TJERA 17/05/2023
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 06-2023 PËR KUSHTET, KRITERET DHE PROCEDURAT E REGJISTRIMIT DHE USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË UDHËRRËFYSVE TURISTIK 09/03/2023
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR. 05-2023 PËR KUSHTET, KRITERET DHE DETYRIMET E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË AGJENCIVE TË UDHËTIMIT 02/03/2023
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 04-2023 PËR REGJISTRIN E TURIZMIT 24/02/2023
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 03-2023 15/02/2023
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 01-2023 PËR CAKTIMIN E TAKSAVE PËR SHËRBIMET E OFRUARA NGA AGJENCIA PËR PRONËSI INDUSTRIALE 23/01/2023
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 02-2023 PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT TË TOPOGRAFIVE TË PRODUKTEVE GJYSMËPËRCUESE 20/01/2023
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 142022 PËR PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË PATENTAVE 19/12/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 152022 për përcaktimin e procedurës për marrjen e lejes për subjektet që ushtrojnë veprimtari në sektorin e naftës dhe karburanteve të ripertritshme 19/12/2022
Udhëzim Administrativ (MINT) Nr. 132022 për PËRFAQËSUES TË AUTORIZUAR PËR PRONËSI INDUSTRIALE 25/11/2022
Udhëzim Administrativ (MINT) Nr. 122022 për caktimin e taksave për shërbimet e ofruara nga agjencia për regjistrimin e bizneseve 13/10/2022
Udhëzim Administrativ (MINT) nr. 11-2022 për formën dhe përmbajtjen e raportit për sasinë dhe cilësinë e punimeve të kontrrolluara 04/10/2022
Udhëzim Administrativ (MINT) Nr.10 2022 për kompetencat, mandatin dhe punën e komisionit të ankesave Kundër vendimeve të Agjencisë për Pronësi Industriale 16/09/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR.09/2022 PËR LARTËSINË E TARIFAVE PËR KONTROLLIMIN DHE SHËNJIMIN E PUNIMEVE NGA METALET E ÇMUARA 12/08/2022

Prev 1 2 3 4 5 6 Next