Rregulloret

Emrtimi Viti
Shfuqizohet Rregullorja (MTI) Nr. 012014 për Kërkesat Themelore dhe Vlerësimin e Konformitetit të Pajisjeve Elektrike Shtëpiake për Ngrirje, Frigoriferëve dhe Kombinimet e Tyre, në Lidhje me Kërkesat 04/01/2024
Vendim - Shfuqizohet Rregullorja (MTI) Nr.012013 për Kërkesat Teknike për Pllakat e Drurit 04/01/2024
RREGULLORE (MINT) Nr. 012023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (MTI) NR. 012018 PËR ETIKETIMIN DHE SHËNJIMIN E PRODUKTEVE TË TEKSTILIT 03/08/2023
RREGULLORE (MINT) NR. 02 2022 për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese 19/12/2022
RREGULLORE (ZKM) NR. 03 2022 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS TË MINISTRISË SË INDUSTRISË NDËRMARRËSISË DHE TREGTISË 08/11/2022
RREGULLORE (MINT) NR. 01/2022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (MTI) NR. 02/2021 PËR MJETET MATËSE LIGJËRISHT TË KONTROLLUARA 11/08/2022
RREGULLORE (MTI) NR. 02/2021 PËR MJETET MATËSE LIGJËRISHT TË KONTROLLUARA 17/03/2021
RREGULLORE TEKNIKE (MTI) NR. 012021 PËR PAJISJET ME GAZ 05/03/2021
RREGULLORE (MTI) NR. 03/2020 PËR KËSHILLIN E METROLOGJISË 18/08/2020
RREGULLORE (MTI) NR. 02/2020 PËR ETALONËT SHTETËROR TË MATJES DHE MATERIALET REFERENTE 23/07/2020
RREGULLORE (MTI ) NR. 012020 E PUNËS PËR KOMISIONIN E EKSPERTËVE PËR PRODUKTET BUJQËSORE DHE ARTIKUJT USHQIMORË 02/07/2020
Shtojcat per SHEM 12/05/2020
RREGULLORE (MEPTINIS) Nr. 042020 PËR SHISHET SI ENË MATËSE 12/05/2020
RREGULLORE (MEPTINIS) Nr. 032020 PËR PRODUKTET E PARAPAKETUARA 05/05/2020
RREGULLORE (MEPTINIS) Nr. 022020 PËR SIGURINË E MAKINERIVE 28/04/2020
RREGULLORE (MEPTINIS) NR. 012020 PËR PAJISJET PERSONALE MBROJTËSE 21/04/2020

Prev 1 2 3 Next