Ministria

Misioni:

Misioni i Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) është përkujdesja për krijimin e ambientit të favorshëm për zhvillimin e sektorit privat dhe bizneseve, si dhe për avancimin e politikave për përkrahjen e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, inovacionit dhe krijimin e kushteve të favorshme biznesore për tërheqjen e investimeve të huaja dhe investimeve strategjike.

Kontakti:

Email: zkp.mint@rks-gov.net

            Tel. dhe kontaktet e MINT

Adresa: Lagjja e Spitalit, rr."Arbënor e Astrit Dehari", nr: 21, 10000 - Prishtinë/ Republika e Kosovës

Organizimi dhe fushëveprimi i  Ministrisë: 
RREGULLORE (ZKM) NR. 03/2022 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS TË MINISTRISË SË INDUSTRISË, NDËRMARRËSISË DHE TREGTISË