Legjislacioni

Në këtë faqe mund t'i gjeni Ligjet, Udhëzime Administrative, Rregulloret, Vendimet, Direktivat Evropiane, Urdhëresat dhe Udhëzuesit, që i ka përgatitur Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.